நூல் அறிமுகம் PEARL OF MARAVANADU in Tamil

இறை ஊழியர் லெவே அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை இந்நூல் வழியாக அறிந்து அவர் வழியாக இறைவனிடம் மன்றாடி அருள்பெற வேண்டுகிறோம்.