இறை ஊழியர் லூயி மரி லெவேவின் 47-வது ஆண்டு விண்ணகப் பிறப்பு விழா